ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)


1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЧАСНО СЕРВІС» (надалі – Оператор або Надавач), яке є власником інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «ВЧАСНО СЕРВІС», спеціального програмного забезпечення у вигляді онлайн-сервісу «Вчасно.КЕП», щодо укладення Договору про надання доступу до онлайн-сервісу Вчасно.КЕП, що забезпечує комплекс дій щодо надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених в Оферті умов, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Учасником, Заявником або Користувачем онлайн-сервісу «Вчасно.КЕП», якій надається доступ до онлайн-сервісу Вчасно.КЕП з метою отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг та інших супутніх послуг, що визначені цим Договором (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

2. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

2.1. Відокремлений пункт реєстрації (ВПР) – територіальний підрозділ Надавача електронних довірчих послуг, що здійснює реєстрацію Заявників. Безпосереднє управління відокремленим пунктом реєстрації здійснюється Надавачем.

2.2. Електронна позначка часу – електронні дані, які пов'язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу.

2.3. Заява (анкета-заява) – документ за встановленою формою, що формується Заявником в онлайн-сервісі «Вчасно.КЕП» та разом із документами, що підтверджують його повноваження (відповідно до встановленого переліку, розміщеного за посиланням https://cap.vchasno.com.ua/#docs), надаються Оператору та є підставою для здійснення ідентифікації та внесення ідентифікаційних даних до Сервісу Надавача для проведення реєстрації Користувача та є свідченням про укладання Користувачем Договору (акцепт Договору).

2.4. Заявник – фізична особа або представник юридичної особи, що звернулись до Надавача для отримання доступу до повного функціоналу системи, що включає в себе доступ до особистого кабінету Користувача, генерацію ключів (Комплект ключів) та/або створення КЕП та зберігання особистого ключа КЕП у «хмарному» сховищі, до системи Вчасно.КЕП та для отримання Довірчих послуг.

2.5. Ідентифікація особи – процедура використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, в результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, юридичної особи або представника юридичної особи.

2.6. Інформаційний ресурс Надавача – офіційний веб-сайт Надавача, що розміщений у мережі Інтернет за посиланням https://ca.vchasno.ua/.

2.7. Інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС) – сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем Надавача, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле та об'єднують програмно-технічний комплекс, що використовується під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, фізичне середовище, інформацію, що обробляється в зазначених системах, а також найманих працівників Надавача або центрального засвідчувального органу, які безпосередньо задіяні у наданні кваліфікованих електронних довірчих послуг або обслуговують програмно-технічний комплекс.

2.8. Кваліфікована електронна довірча послуга (Довірча послуга) – послуга, яка регламентується Законом України «Про електронні довірчі послуги», Регламентом та іншими нормативно-правовими актами та надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб'єктів, які довіряють кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги.

2.9. Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Кваліфікована електронна печатка та кваліфікований електронний підпис – надалі разом – КЕП.

2.10. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (Надавач) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЧАСНО СЕРВІС», яке надає електронні довірчі послуги відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 № 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги» (надалі – Закон) та відомості про якого внесені до довірчого списку відповідно до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 01.10.2021 № 137.

2.11. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа (кваліфікований сертифікат) –сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає вимогам Закону.

2.12. Комплект ключів – комбінація з кваліфікованих та/або удосконалених, які створюються за допомогою кваліфікованих, сертифікатів ключів, що Користувач може створити в рамках Пакету.

2.13. Користувач – підписувач, створювач електронних печаток, відправник та отримувач електронних даних, фізична або юридична особа, що є резидентом або нерезидентом, яка отримує повний доступ до Системи Вчасно.КЕП з метою отримання електронних довірчих та інших супутніх послуг у Надавача згідно з укладеним Договором.

2.14. Онлайн-сервіс Вчасно.КЕП (Система Вчасно.КЕП, Сервіс) – спеціальне програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи Надавача у вигляді онлайн-сервісу, що містить у своєму складі засоби КЕП.

2.15. Пакет Оператора онлайн-сервісу (Пакет) – ціна доступу до Сервісу, а також відповідні можливості та обмеження в доступі чи довірчих послугах – https://cap.vchasno.com.ua/.

2.16. Пара ключів – особистий (закритий) та відповідний йому відкритий ключі, що є взаємопов'язаними параметрами алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, генерація яких здійснюється за допомогою Сервісу.

2.17. Регламент – документ, що погоджений із контролюючим органом у сфері довірчих послуг та визначає організаційні, технічні та інші умови діяльності Надавача в сфері кваліфікованих електронних довірчих послуг.

2.18. Уповноважений представник юридичної особи – працівник, що забезпечує організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг такої юридичної особи на підставі наданих повноважень.

2.19. Учасник – фізична або юридична особа, яка пройшла реєстрацію в Сервісі Вчасно.КЕП та отримала доступ до публічної частини Сервісу з ознайомлювальною метою. А також особа, що мала статус Користувача, але не продовжила доступ до Сервісу на умовах Пакету. Інші терміни та визначення, що вживаються у цьому Договорі, застосовуються у значеннях, наведених у Законі, Регламенті та інших нормативно-правових актах у сфері електронних довірчих послуг, а також з питань криптографічного та технічного захисту інформації тощо.


3. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу Користувачам до онлайн-сервісу та системи Вчасно.КЕП (надалі – Послуги), що забезпечує надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, відповідно до умов обраних Користувачами Пакетів, які розміщені за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua/

3.2. У рамках цього Договору Оператор Системи Вчасно.КЕП забезпечує:

3.2.1. Довірчу послугу створення, перевірки та підтвердження КЕП, яка включає:
  • надання Користувачам Довірчих послуг засобів КЕП для ініціювання генерації пар ключів та/або створення КЕП, та/або перевірки КЕП, та/або зберігання особистого ключа КЕП;
  • зберігання та використання особистих ключів КЕП користувачів з використанням апаратно-програмних засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які є складовою частиною програмно-технічного комплексу Надавача;
  • технічну підтримку та обслуговування наданих засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
3.2.2. Довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу, що включає:
  • формування кваліфікованої електронної позначки часу;
  • передачу кваліфікованої електронної позначки часу Користувачеві Довірчої послуги.
3.2.3. Довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, що включає:
  • формування сертифікатів, що відповідають вимогам Закону, та видачу їх Замовнику;
  • скасування, блокування та поновлення сертифікатів у випадках, передбачених Законом;
  • перевірку та підтвердження чинності сертифікатів шляхом надання третім особам інформації про їх статус та відповідність вимогам Закону;
  • надання доступу до сформованих сертифікатів шляхом їх розміщення на інформаційному ресурсі Надавача.

3.3. Користувач (Учасник, Заявник) погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності, яка є невід'ємною частиною Договору (https://cap.vchasno.com.ua/privacypolicy) і своєю реєстрацією за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration/register-user?source=kep підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання.


4. Умови надання Послуг

4.1. Доступ до Сервісу Вчасно.КЕП надається Оператором Користувачу протягом строку дії Договору та обраного Пакету, але, в будь-якому випадку, не раніше реєстрації Користувача у Системі. Доступ до публічної (відкритої) частини Системи (онлайн-сервісу) надається Учаснику (Заявнику) безоплатно з ознайомлювальною метою протягом необмеженого періоду.

4.2. Реєстрація в Сервісі Вчасно.КЕП здійснюється шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми за посиланням https://vchasno.ua/auth/registration/register-user?source=kep, у результаті чого особа набуває статусу Учасника онлайн-сервісу Вчасно.КЕП. Зазначення Учасником неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора від надання такій особі доступу до Сервісу. У випадку приведення неповних або недостовірних відомостей до дійсних відомостей, Оператор надає такій особі доступ до Системи на умовах передбачених цією Офертою.

4.3. На підставі заповнення Заяви (заяви-анкети) про реєстрацію, яка формується в особистому кабінеті в Сервісі, Учасник набуває статусу Заявника.

4.4. На підставі заповненої Учасником Заяви про реєстрацію, та завантаження необхідних документів відповідно до встановленого на офіційному веб-сайті переліку, Оператор здійснює Ідентифікацію Заявника шляхом встановлення фізичної особи в Системі та надає доступ до онлайн-сервісу Вчасно.КЕП з метою отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги. Після успішного проходження ідентифікації Заявник набуває статусу Користувача та доступ до повного функціоналу Системи.

4.5. Ідентифікація Заявника або Користувача (в т.ч. представника юридичної особи або фізичної особи-підприємця) здійснюється за умови особистої присутності такої особи за паспортом громадянина України або за іншими документами, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи та оригінали інших документів що містять інформацію, яка вносяться до кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Для Користувача, який має діючий ключ цифрового підпису в Сервісі, ідентифікація може проводитися за ідентифікаційними даними, що містяться у такому раніше сформованому кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, за умови чинності цього сертифіката.

4.6. Доступ до Сервісу за замовчуванням та у разі відсутності попередньої оплати надається Учаснику та Заявнику з ознайомлювальною метою з базовими функціональними можливостями Сервісу. До початку ідентифікації особи, Заявник (Користувач) здійснює оплату за доступ до Сервісу Вчасно.КЕП відповідно до обраного Пакету. У рамках даних Пакетів можливе розширення діючого доступу до Сервісу Вчасно.КЕП шляхом придбання нового Пакету.

4.7. Датою початку надання Послуг Сервісу Вчасно.КЕП за відповідним Пакетом є дата фактичної генерації (отримання) Користувачем першого кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки (після проведення ідентифікації, обробки запиту та формування відкритого сертифікату електронного підпису).

4.8. Послуги доступу до Сервісу Вчасно.КЕП за Пакетом вважаються наданими в повному обсязі з дати генерації (отримання) всієї кількості Пар ключів КЕП передбачених Пакетом або датою завершення терміну дії придбаного Пакету Послуг.

4.9. За попереднім погодженням та за окрему плату передбачена можливість замовити додаткову послугу виїзду фахівця Надавача в офіс Користувача для надання послуг щодо генерації ключів (пар ключів) та/або створення КЕП.


5. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти

5.1. Ціна Послуг визначається згідно з обраним Користувачем Пакетом на веб-сайті Оператора за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua/ або шляхом підписання окремого договору за узгодженою між Сторонами ціною.

5.2. Оператор має право надавати Послуги на спеціальних умовах (спеціальні пропозиції), під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Оператора.

5.3. Надання Послуг за Пакетами здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

5.4. Вартість Пакетів залежить від кількості доступних функціональних можливостей Сервісу, детальніше за посиланням https://cap.vchasno.com.ua, та залежить від обмеження максимальної кількості генерацій Комплектів ключів КЕП Користувача.

5.5. Факт належного надання Оператором Послуг за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акта надання послуг (надалі – Акт) на суму ціни доступу до Сервісу за Пакетом, в залежності від кількості згенерованих (отриманих) Пар ключів КЕП у звітному місяці або на суму залишку не згенерованих ключів КЕП, якщо завершення терміну дії Пакету припадає на звітний період, який оформляється Оператором у вигляді електронного документу за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно» за посиланням https://vchasno.ua/ та передається на підпис Користувачу до 07 (сьомого) числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги.

5.6. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акта та/або до Послуг, в тому числі, їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісу, та/або у разі виявлення Користувачем в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акта, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

5.7. У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у пункті 5.6. Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або Мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

5.8. Оплата за Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

5.9. У разі використання Користувачем максимальної кількості генерацій (отримання) особистих ключів за відповідним Пакетом, Користувачу, до кінцевої дати дії останнього згенерованого особистого ключа у цьому Пакеті, надається можливість відкликати/заблокувати/розблокувати раніше згенеровані ключі КЕП, а також отримати інші кваліфіковані електронні довірчі послуги пов'язані з цими ключами. Можливість генерації нових особистих ключів буде доступна з моменту придбання нового Пакету доступу до Системи.

5.10. Оператор Сервісу має право переглянути Пакет, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Пакету за адресою, вказаною у пункті 5.1 Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5.11. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Пакетом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора Сервісу письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Пакетом.

5.12. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом заповнення анкети-заяви та здійснення попередньої оплати Послуг.


6. Строк дії і зміна умов Оферти

6.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням https://cap.vchasno.com.ua/oferta і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.

6.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 7.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.


7. Строк дії Договору та припинення Договору


7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє протягом строку відповідно до обраного Користувачем Пакету, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Договір може бути достроково розірваний:

7.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

7.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

7.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

7.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).


8. Відомості про конфіденційність та гарантії

8.1. Уся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим розділом Договору, Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу Користувача та їх найменування на веб-сайті Оператора.

8.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператору, що:

8.2.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача на веб-сайті cap.vchasno.ua або при оформленні платіжних документів, оплаті Послуг;

8.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач:
а) повністю ознайомився з умовами Оферти,
б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

8.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8.3. Користувач гарантує, що представник юридичної особи є належним чином уповноваженим представником Користувача на законних підставах.

8.4. Невід'ємною умовою надання доступу до операцій з особистим ключем (відповідних Довірчих послуг) у «хмарному» сховищі є проходження Користувачем багатофакторної автентифікації.

8.5. Користувач зобов'язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

8.6. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій не уповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач письмово повідомив Оператора про втрату паролю.


9. Персональні дані

9.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

9.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.


10. Відповідальність і обмеження відповідальності

10.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

10.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу Вчасно.КЕП та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

10.3. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за генерацію (отримання) ключів КЕП представниками в особистому кабінеті Сервісу ВЧАСНО.КЕП.


11. Порядок вирішення спорів

11.1. Усі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

12. Форс-мажор


12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

12.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов'язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

12.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

13. Реквізити
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»
Місцезнаходження:
02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літ. 4Г, приміщення 604
Код ЄДРПОУ 41231992
IBAN: UA423808050000000026002564252